Publications

Preprint

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

under reviewing [project][arXiv] [code

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui, Jian Yang

IEEE TPAMI major revision

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

CVIU major revision [arxiv] [code]


International Conference

Kai Wang, Chenshen Wu, Andrew D. Bagdanov, Xialei Liu, Shiqi Yang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

British Machine Vision Conference (BMVC) 2022 [arxiv] [code]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022 Spotlight [project][paper][arXiv] [code

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021 [project] [paper] [arXiv] [code]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021 [project] [paper] [arXiv] [code] [video]

Shiqi Yang, Gang Peng

Asian Conference on Computer Vision (ACCV) 2018 [paper] [arXiv]

Shiqi Yang, Gang Peng

Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2018 [paper] [arXiv]


Journal

Shiqi Yang, Kai Wang, Luis Herranz, Joost van de Weijer 

IEEE Signal Processing Letters, 2021 [paper] [arXiv]