Publications

Preprint

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

preprint [project][arXiv] [code


Shiqi Yang, Atsushi Hashimoto, Yoshitaka Ushiku

preprint [arXiv]


International Conference

Kai Wang, Fei Yang, Shiqi Yang, Muhammad Atif Butt, Joost van de Weijer 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2023


Kai Wang, Chenshen Wu, Andrew D. Bagdanov, Xialei Liu, Shiqi Yang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

British Machine Vision Conference (BMVC) 2022 [arxiv] [code]


Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022 Spotlight [project][paper][arXiv] [code


Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021 [project] [paper] [arXiv] [code]


Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021 [project] [paper] [arXiv] [code] [video]


Shiqi Yang, Gang Peng

Asian Conference on Computer Vision (ACCV) 2018 [paper] [arXiv]


Shiqi Yang, Gang Peng

Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2018 [paper] [arXiv]


Journal

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui, Jian Yang

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023 [paper] [arxiv]


Shiqi Yang, Yaxing Wang, Luis Herranz, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2023 [paper] [arxiv] [code]


Shiqi Yang, Kai Wang, Luis Herranz, Joost van de Weijer 

IEEE Signal Processing Letters, 2021 [paper] [arXiv]